เงื่อนไขการใช้งาน


Terms & Conditions

เงื่อนไขและข้อตกลง Marketplace.Chillpainai.com

หากท่านได้เข้าเว็บไซต์ https://marketplace.chillpainai.com/ ของบริษัท ชิล มีเดีย จำกัด ท่านต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้

 การสมัครเป็นสมาชิก

   1.    ท่านมีสิทธิ์ในการสมัครเป็นสมาชิกในการใช้งานเว็บไซต์และเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดจากทาง ชิล มีเดีย เท่านั้น

   2.    ท่านจำเป็นต้องให้รายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงกับปัจจุบันในการลงทะเบียน โดยที่ท่านตกลงใส่ข้อมูลส่วนตัวที่ตรงกับปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

   3.    ท่านตกลงที่เก็บรหัสการเป็นสมาชิกเป็นความลับ 

   4. หากท่านมีเจตนาในการใช้เว็บไซต์เพื่อคุกคามหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งต่อบริษัทหรือฝ่ายที่เกียวข้องในกรณีใดๆ ก็ตาม ท่านยินยอมที่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางออม ทางบริษัทไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆจากการกระทำต่อบุคคลอื่นๆ

   5.    เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสถานะสมาชิกโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบว่าท่านให้ข้อมูลเท็จ อาทิ มิได้ระบุข้อมูลที่เป็นจริง มิได้เก็บรหัสสมาชิกเป็นความลับ หรือแม้กระทั่งการกระทำผิดกฏหมายใดๆ ซึ่ง ขัดต่อกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

   6.    ท่านเข้าใจและยอมรับว่าเว็บไซต์ https://marketplace.chillpainai.com/ เป็นเพียงแพลตฟอร์มในการประกาศสินค้าและบริการเท่านั้น เว็บไซต์ไม่ได้เป็นตัวกลางการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างผู้ใช้งาน การซื้อขายระหว่างผู้ใช้งาน ทาง บ.ชิล มีเดีย ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อใดๆ ท่านจะระมัดระวังการการชำระเงินและธุรกรรมการเงินใดๆ ด้วยตัวเองอย่างดียิ่ง ทาง บ. ชิล มีเดีย และเว็บไซต์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้ใดๆ ทั้งสิ้น

 

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
แพลตฟอร์มบริษัทฯ อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ท่านยินยอมว่าบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเนื้อหา, โฆษณา, ผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ บนเว็บไซต์ดังกล่าวหากเกิดความเสียหายใดๆ

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

   1.    เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า ลิขสิทธิ์ ค่านิยม การออกแบบ นวัตกรรม สิทธิบัตร สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ยศ ภาพสัญลักษณ์ คำโฆษณา ข้อมูลด้านความรู้และทักษะ ความลับทางกาค้า ภาพวาด ซอฟต์แวร์ รหัส หรือวัตถุใดๆที่ถูกระบุว่าว่าถูกจดทะเบียนแล้วหรือไม่หรือสามารถจดทะเบียนรวมทั้งสิทธิการครอบครองซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัทฯ นั้น ล้วนคุ้มครองภายใต้กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา  การคัดลอก การทำซ้ำ การดัดแปลง การทำวิศวกรรมย้อนรอย การคัดลอกรหัสคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ข้อมูล การตีพิมพ์ซ้ำ การสร้างเว็บไซต์ลิงก์ใดๆ หรือการกระทำด้วยวิธีการใดๆ ต่อทรัพย์สินซึ่งได้รับการคุ้มครองถือว่าเป็นการฝ่าฝืนทั้งสิ้น

   2.    เนื้อหา ซึ่งรวมถึงตัวอักษร ภาพ และเนื้อหาดิจิทัล ไม่ว่าจะถูกเผยแพร่หรือไม่ได้เผยแพร่บนแพลตฟอร์มของเว็บไซต์ https://marketplace.chillpainai.com/  ล้วนถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ การคัดลอก การทำซ้ำ การดัดแปลง การทำวิศวกรรมย้อนรอย การคัดลอกรหัสคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ข้อมูล การตีพิมพ์ซ้ำ การสร้างเว็บไซต์ลิงก์ใดๆ หรือการกระทำด้วยวิธีการใดๆ ต่อทรัพย์สินซึ่งได้รับการคุ้มครองถือว่าเป็นการฝ่าฝืนทั้งสิ้น

   3.    ทางบริษัทมีสิทธิในการปกป้องเครื่องหมายทางการค้า และบริการ ชื่อทางการค้า ความลับทางการค้า คำโฆษณาขององค์กร ตราบริษัทฯ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ค่านิยม ล้วนเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ

   4.    ผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์ม สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในข้อ 3 ซึ่งได้ระบุไว้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการกระทำอันผิดพลาดใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่สาม

   5.    ทางบริษัทฯเคารพและยอมรับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ถ้าท่านมั่นใจว่าการดำเนินการของท่านถูกนำไปใช้ในทางที่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา กรุณาติดต่อเราได้ที่ Partner@chillpainai.com


การลงประกาศ

ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามนโยบายการประกาศขายสินค้าหรือบริการ ดังต่อไปนี้โดยเคร่งครัด

   1.    ประกาศขายสินค้าหรือบริการ 1 รายการ/ชนิด ต่อ 1 ประกาศและ 1 ประเภทของหมวดสินค้าเท่านั้น

   2.    ผู้ใช้งานที่ให้คำเสนอหรือประกาศขายสินค้าหรือให้บริการ ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ฉ้อฉล คลุมเครือ สร้างหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น ในการลงประกาศขายสินค้าหรือบริการของตน

   3.    ห้ามใช้บัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานหลายบัญชีในการลงประกาศสินค้าหรือบริการชนิดหรือประเภทเดียวกัน

ประเภทสินค้าและบริการที่ต้องห้ามลงประกาศ โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ดังต่อไปนี้

   1.    สินค้าในรูปแบบการประมูล

   2.    สินค้ามือหนึ่ง ที่มีตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว เช่น สินค้ายี่ห้อ Adidas (สินค้าที่มีตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว หมายถึง ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากเจ้าของสินค้านั้นๆอย่างถูกต้องตามกฎหมาย)

   3.    สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ (สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หมายถึง สินค้าที่ถูกเลียนแบบหรือก็อปปี้เหมือน เช่น สินค้าไอที, เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, แผ่นก็อปปี้, กระเป๋าแบรนด์เนมเกรดA, โทรศัพท์ก็อป)

   4.    หมวด เคเบิ้ล, กล่องสัญญาณดาวเทียม, กล่องรับสัญญาณทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น Dream Box, Open Box, HD Vision, Smart Box, android box, Apple TV box  (ห้ามลงประกาศโดย กสทช)

   5.    ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือ ห้ามจำหน่าย 

   6.    สินค้า/บริการ ที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม วัฒนธรรม เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด, อาวุธ, สื่อลามกอนาจาร, อุปกรณ์การพนัน, ชิ้นส่วนหรืออวัยวะมนุษย์, ของที่ได้มาจากการกระทำความผิด หรือโจรกรรม

   7.    ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ไม่ได้จดทะเบียน อย. 

   8.    ปริญญาบัตร, ประกาศนียบัตร, ใบสำเร็จการศึกษาต่างๆ, การรับทำวิทยานิพนธ์, งานวิจัย

   9.    ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์, อีเมล หรือ ชื่อในระบบออนไลน์

   10.    รถยนต์ไม่มีเล่มทะเบียนกรมการขนส่งทางบก, รถจดประกอบ, รถอินวอยส์, รถสรรพสามิต (ไม่มีหนังสือ), รถนำเข้าหรือรถเกรย์มาร์เก็ตไม่มีเล่มทะเบียนฯ, รถหลุดจำนำ, รถติดไฟแนนซ์ (ที่ไม่ระบุเงื่อนไขไฟแนนซ์)

   11.    หุ้น และ หลักทรัพย์ต่างๆ

   12.    ภาพที่มีโลโก้ของเว็บไซต์อื่นประทับเป็นลายน้ำ โดยโลโก้นั้นมิใช่ของเว็บไซต์ของผู้ลงประกาศ รวมถึงภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

   13.    แผ่นภาพยนตร์ วิดิทัศน์ แผ่นเกม

   14.    เครื่องราชอิสริยาภรณ์

   15.    GPS Tracker ที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายจาก กสทช. หรือ ใบอนุญาตติดตั้งจากกรมการขนส่งทางบก

   16.    สินค้าแอมเวย์ (มือหนึ่ง)

   17.    ไม้หวงห้ามทุกชนิด ที่ไม่ได้แปรรูป หรือที่แปรรูปแต่ไม่มีใบอนุญาต (ไม้พะยุง ไม่อนุญาตให้ลงประกาศ ทุกชนิดประเภท)

   18.    ผลิตภัณฑ์จำพวก ยา ทั้งเพื่อความงามและสุขภาพ อาหารเสริม เครื่องสำอางและเวชสำอาง


ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขาย

   1.    การดำเนินการของ Chill Marketplace คือการบริหารจัดการแพล็ตฟอร์มทางอินเตอร์เน็ต ด้วยการจัดสรรพื้นที่ออนไลน์เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ของ Chill Marketplace ในการทำธุรกรรมการซื้อขายหรือบริการ ซึ่งผู้ขาย เจ้าของสินค้าหรือผู้ให้บริการสามารถประกาศขายสินค้าหรือบริการ และผู้ซื้อสามารถเลือกชมสินค้าหรือบริการที่มีการลงประกาศ และ ซึ่งจะทำให้ผู้ขายและผู้ซื้อสามารถติดต่อ เจรจาตกลงทำธุรกรรมระหว่างคู่สัญญากันเองได้อย่างเป็นอิสระโดยปราศจากการแทรกแซงของพ่อค้าคนกลางและ Chill Marketplace แต่อย่างใด ดังนั้น Chill Marketplace ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางนิตินัยและทางพฤตินัยกับผู้ใช้งานทุกฝ่ายในธุรกรรมต่างๆ ระหว่างผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง การประกาศหรือเสนอซื้อขายสินค้าหรือบริการ การให้หรือความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ การติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การจะซื้อจะขาย สัญญาซื้อขาย หรือการจัดจำหน่ายหรือให้บริการระหว่างผู้ใช้งาน กับทั้งไม่มีส่วนในธุรกรรมทางการเงิน การชำระเงิน การชำระหนี้ การตรวจสอบและส่งมอบสินค้า ระหว่างผู้ใช้งานดังกล่าวแต่อย่างใด

   2.    ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสินค้าและบริการที่แสดงหรือปรากฏในประกาศบนเว็บไซต์ Chill Marketplace นั้นได้ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละรายซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า บริการ และประกาศแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น Chill Marketplace ไม่รับรอง ไม่รับประกัน และไม่มีความรับผิดชอบหรือภาระผูกพันใดๆ ต่อผู้ใช้งานทุกฝ่ายและบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเจรจาตกลงซื้อขาย การดำเนินธุรกรรม การส่งมอบ การชำระหนี้ รวมทั้งสินค้าและบริการ การลงประกาศ คุณภาพ ปริมาณ ราคา ระยะเวลา ซึ่งผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานเองทั้งสิ้น และผู้ใช้งานตกลงจะไม่เรียกร้องให้ Chill Marketplace รับผิดชอบ ร่วมรับผิดชอบ หรือมีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือตามข้อตกลงนี้ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานเองหรือต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในทุกกรณี

   3.    เพื่อความปลอดภัย Chill Marketplace จะใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการจัดระบบที่ได้มาตรฐานระดับสากลของธุรกิจประเภทบริหารจัดการพื้นที่ประกาศซื้อขายออนไลน์ ซึ่งการจัดระบบดังกล่าว รวมถึงการให้ข้อมูลและความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่ผู้ใช้งานไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ทำให้ Chill Marketplace ต้องร่วมรับผิดหรือรับผิดแทนบุคคลใดทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี ผู้ใช้งานทุกฝ่ายควรใช้วิจารณญาณและความระมัดระวังเกี่ยวกับประกาศสินค้าและบริการบนเว็บไซต์ Chill Marketplace ตัวอย่างเช่น ความถูกต้องหรือความเป็นจริงของข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่ลงในประกาศ การเจรจาติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานด้วยกันเองก่อนตัดสินใจซื้อขายหรือการทำธุรกรรมต่างๆ


การป้องกันการทุจริตและการระงับการให้บริการ

   1.    ทางบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบการทุจริตและการกระทำที่ผิดกฏหมาย หากบริษัทพบข้อทุจริตหรือการกระทำที่ผิดกฏหมายใดๆ บริษัทฯมีสิทธิระงับหรือยกเลิกในคำสั่งซื้อใดๆ ทางบริษัทฯมีมาตรการปกป้องผู้บริโภคและสิทธิประโยชน์ของลูกค้า

   2.    ท่านต้องไม่นำรหัสผู้ใช้ไปใช้ในทางมิชอบ ท่านต้องไม่เจตนาปฏิบัติและกระตุ้นการก่ออาชญากรรม โอนและเผยแพร่ไวรัสรวมทั้ง ม้าทอรจัน หนอน โปรแกรมประสงค์ร้าย หรือการเผยแพร่ใดๆ บนแพลตฟอร์มของ9บริษัทฯ ซึ่งเป็นภัยและคุกคามทางเทคโนโลยี รวมทั้งข้อความใดๆที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย คุกคาม และลามกอนาจาร การลักลอบขโมยข้อมูลบริการใดๆ ข้อมูลที่ขัดแย้ง สิ่งที่ก่อให้เกิดความน่ารำคาญใจ ละเมิดสิทธิทางปัญญา เอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่โฆษณา หรือพยายามการกระทำใดๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือบนแพลตฟอร์ม ไม่ว่าการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดถือว่าเป็นการกระทำผิดภายใต้กฏหมายอาชญากรรมไซเบอร์แห่งประเทศไทย หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ทางบริษัทฯจะรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางกฏหมายและจะดำเนินการทางกฏหมายต่อไป

   3.    ทางบริษัทฯสามารถใช้ดุลพินิจแบบสมบูรณ์ที่จะระงับหรือยกเลิกชั่วคราวในบัญชีได้หากฝ่าฝืนหรือการ กระทำเข้าข่ายต้องสงสัยซึ่งท่านมิได้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขหรือในกรณีที่ทางบริษัทฯมีความมั่นใจว่าท่านมีสถานะไม่เหมาะสมที่จะรับบริการจากทางบริษัทฯ ทางบริษัทสามารถยกเลิกบัญชีของท่านได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

   1.    การปกป้องข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับความเชื่อถือระหว่างบริษัทกับลูกค้าและความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับบริษัทฯ ทางบริษัทฯ เพียงใช้แค่ชื่อและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับท่านสำหรับอ้างอิงในนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น ทางบริษัทฯ ขอข้อมูลที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเท่านั้นในการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ

   2.    ทางบริษัทฯ จะขอข้อมูลเกี่ยวข้องกับชื่อ นามสกุล ที่จัดส่ง ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพศ และข้อมูลอื่นๆ เมื่อกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วและได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ ท่านจะได้รับสิทธิการเป็นสมาชิกกับทางบริษัท

   3.    ทางบริษัทฯ อาจนำข้อมูลที่ติดต่อเพื่อรับจดหมายเวียนจากทางบริษัทฯและในเครือ ท่านอาจจะได้ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และเหตุการณสำคัญ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมทางการตลาดและสิทธิประโยชน์สุดพิเศษหลังจากที่เป็นสมาชิกกับทางบริษัท

   4.    หากท่านได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางบริษัทโดยใช้บัญชีโซเชี่ยลมีเดียหรือลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีโซเชี่ยลมีเดียหรือใช้ช่องทางโซเชี่ยลมีเดียอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับ ชิล มีเดีย ทางบริษัทฯ จะขอข้อมูลความเป็นส่วนตัวเกี่ยวข้องกับท่านซึ่งได้ท่านได้ให้ไว้และทางบริษัทฯจะจัดการข้อมูลความเป็นส่วนตัว

   5.    เราขอใช้สิทธิในการขอรับเอกสารต่างเพื่อยันยันข้อมูลซึ่งทางลูกค้า

 

การใช้ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

   1.    ท่านยอมรับและตกลงข้อมูลความเป็นส่วนตัวซึ่งทางบริษัทฯได้รับจากท่านอาจนำไปใช้หรือเผยแพร่กับบุคคลที่สามตามความจำเป็น

   2.     ทางบริษัทฯ บันทึกข้อมูลความเป็นส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆ สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ ทางบริษัทฯจำเป็นวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น

   3.    ท่านยินยอมที่ให้ทาง ชิลมีเดีย และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทสามารถใช้ คุ้กกี้ เว็บบีคอนส์ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใกล้เคียงสำหรับการบันทึกข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณพบประสบการณ์ที่ดี รวดเร็ว ปลอดภัย และได้เติมเต็มประสบการณ์เมื่อท่านได้ใช้บริการและ/หรือการเข้ามาใช้บริการบนแพลตฟอร์ม

   4.    ท่านเป็นเพียงบุคคลเดียวที่สามาถเข้าถึงรหัสผ่าน ทางบริษัทฯ แนะนำท่านเก็บรักษาชื่อและรหัสผ่านเป็นความลับและลงชื่อออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ในการโอนถ่ายข้อมูลบนโลกอินเตอร์เน็ต ท่านยินยอมว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน ทางบริษัทฯรับประกันว่ามาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทฯนั้นอยู่ขั้นสูงสุดสำหรับเพื่อความปลอดภัยสำหรับท่านในการโอนถ่ายข้อมูล

 

การแจ้งเตือน

การแจ้งใดๆ ก็ตามจำเป็นต้องกระทำการเป็นลายลักษณ์อักษรและนำส่งที่ที่อยู่หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ถึง บริษัท ชิล มีเดีย จำกัด

ที่อยู่  89 พหลโยธิน 5 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554002675


อีเมลมาที่ partner@chillpainai.com

LINE ID : chillmarket89 (ปิ่น)

โทร : 093 627 1989